Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Novinky v DPH od roku 2016

21.12.2015

Od roku 2016 se na české podnikatele připravuje řada dalších novinek z oblasti DPH. Mezi ty nejdiskutovanější jistě patří záměr zavedení elektronické evidence tržeb. Elektronická evidence vyvolává v současné době emoce nejen mezi podnikateli, ale také v řadách vlády. To, kdy dojde k faktickému uplatňování systému, je stále otázkou schvalovacího procesu. Jistá již je však povinnost vyplňovat kontrolní hlášení DPH počínaje lednem 2016 a další novinky. V krátkém článku Vám přinášíme několik informací o nejzajímavějších změnách v následujícím roce.

Elektronická evidence tržeb

Koho se týká a jak bude fungovat

Evidovat tržbu budou povinny právnické osoby provozující podnikatelskou činnost a také podnikající fyzické osoby platící daně v České republice. V první fázi budou do projektu zařazeny osoby poskytující stravovací a ubytovací služby, v druhé fázi osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě. Následovat by mělo postupné zařazení dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti.

Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém úložišti Finanční správy, jako potvrzení obchodník obdrží unikátní kód, který uvede na účtenku.

Předpokládaný termín spuštění

Původním záměrem bylo spuštění systému již počátkem roku 2016. Zákon prochází v současné době stále schvalovacím procesem a není jasné, kdy bude schválen. Po schválení zákona Sněmovnou, kde se nyní nachází ve třetím čtení, které bylo přerušeno do 8. 1. 2016, musí dále projít Senátem až k podpisu prezidenta. Je tedy pravděpodobné, že ke skutečnému zavedení evidence tržeb nedojde u prvních podnikatelů ani v srpnu 2016, jak bylo dle průběžných aktualizací záměru plánováno, ale bude dále odloženo. 

 

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví?

Účel

Účelem elektronické evidence je, dle vlády, zabránit negativnímu dopadu krácení tržeb nejen na poctivé podnikatele, ale na všechny občany ČR, kteří daně odvádějí státu tak, jak mají. Výsledkem má tedy být lepší výběr daní, zacílení kontrol a lepší finanční správa, rovné podmínky na trhu a odstranění „černých“ výplat na ruku.

 

Kontrolní hlášení

Koho se týká a jak bude fungovat

Povinnost podávat kontrolní hlášení budou mít všichni plátci DPH měsíčně, pouze fyzické osoby kvartální plátci kvartálně, a to výlučně elektronicky. Kontrolní hlášení se stává dalším povinným daňovým tvrzením doplňujícím daňové přiznání či souhrnné hlášení. Nové hlášení se nebude týkat osob neregistrovaných k DPH a identifikovaných osob.

V hlášení se budou uvádět údaje z vystavených i přijatých daňových dokladů. Jedná se mimo jiné o údaje o výši DPH, základ daně, DIČ dodavatele či odběratele, zdanitelné plnění, a to pro každé plnění. Plátci DPH budou povinni podat hlášení vždy, vznikne-li jim v daném období alespoň jedno zdanitelné plnění. Jedná se o situace, kdy prodáme během zdaňovacího období komukoliv zboží či službu, nebo kdy koupíme zboží či službu od plátce DPH, u nichž uplatníme odpočet, vyjma plnění mimo ČR a plnění osvobozených. Do hlášení tedy zaevidujeme jednotlivě všechny transakce, které se uvádí v přiznání k DPH souhrnně. 

Termín spuštění

Institut kontrolního hlášení byl přijat zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Datum účinnosti a spuštění je 1. ledna 2016. Počátečním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 (1. čtvrtletí 2016). První kontrolní hlášení budou tedy podávána do 25. února 2016 (25. dubna 2016).

Účel

Data vykázaná u dodavatele budou „párována“ s daty vykázanými u odběratele prostřednictvím sofistikovaných softwarů. Správce daně tak bude mít v aktuálním čase 
k dispozici přesné údaje o tom, kde v řetězci není přiznána daň nebo kde je nárokován nadměrný odpočet z fiktivních faktur.

Nově DPH při prodeji stavebního pozemku

Již v letošním roce se diskutuje o zdražení stavebních parcel od roku 2016 kvůli jejich zdanění daní z přidané hodnoty. V současnosti není pozemek, k jehož hranici jsou přivedeny inženýrské sítě a je tudíž vhodný ke stavbě, zatížen DPH. Takovýto pozemek jednoduše nevyhovuje definici stavebního pozemku zatěžovaného daní.

V příštím roce však dojde k zásadní změně, která je způsobena změnou vymezení stavebního pozemku, který jako takový podléhá DPH. Dle nové definice je stavebním pozemkem také pozemek, na který zatím nebylo vydáno stavební povolení nebo souhlas s povolením stavby a zároveň má být na pozemku zhotovena stavba spojená se zemí. Ve zkratce – daň z přidané hodnoty v základní sazbě se bude odvádět z prodeje každého pozemku, ke kterému byl například podán návrh na změnu územního plánu nebo na kterém nebo v jehož okolí byly provedeny stavební práce směřující k jeho transformaci na pozemek stavební.

 

POJĎME SJEDNAT SCHŮZKU